Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Полша), постъпило на 31 януари 2019 г. — Profi Credit Polska S.A./QJ

(Дело C-84/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Страни в главното производство

Ищец: Profi Credit Polska S.A.

Ответник: QJ

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г.1 да се тълкува в смисъл, че изключва прилагането на разпоредбите от тази директива при проверката на равноправността на отделни клаузи относно нелихвените разходи по кредита, ако в действащите законови разпоредби в държавата членка се определя горна граница на тези разходи, като се предвижда, че нелихвените разходи по кредита, произтичащи от договор за потребителски кредит, не се дължат за частта, която надхвърля максималните нелихвени разходи по кредита, изчислени по определения в закона начин, или целия размер на кредита?

Трябва ли член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. да се тълкува в смисъл, че за нелихвените разходи, които са поети и заплатени от заемополучателя заедно със заема отделно от лихвите и които са свързани със самото сключване на договора и отпускането на заема (под формата на такси и комисиони или по друг начин), в качеството им на клаузи от същия договор не се извършва посочената в тази разпоредба преценка относно тяхната неравноправност, ако са изразени на ясен и разбираем език?

Трябва ли член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. да се тълкува в смисъл, че договорните клаузи, в които се предвиждат различни видове разходи, свързани с отпускането на заема, не са „изразени на ясен и разбираем език“, ако в тях не се обяснява за какви конкретни насрещни услуги се начисляват тези разходи и не позволяват на потребителите да направят разлика между тях?

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (OB L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).