Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polsko) dne 31. ledna 2019 – Profi Credit Polska S.A. v. QJ

(Věc C-84/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Profi Credit Polska S.A.

Žalovaná: QJ

Předběžné otázky

Musí být čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 19931 vykládán v tom smyslu, že vylučuje, aby se ustanovení směrnice použila pro zkoumání zneužívající povahy jednotlivých smluvních ujednání, které se týkají neúrokových nákladů úvěru, v případě, kdy závazné právní předpisy členského státu určují horní hranici těchto nákladů tím, že stanoví, že neúrokové náklady úvěru, jež vyplývají ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, se nehradí v rozsahu, v jakém překračují nejvyšší přípustné neúrokové náklady úvěru vypočítané způsobem stanoveným zákonem nebo celkovou částku úvěru?

Musí být čl. 4 odst. 2 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že neúrokové náklady (v podobě poplatku, provize nebo v jiné formě) spojené se samotným uzavřením smlouvy a poskytnutím půjčky, které dlužník nese a splácí společně s půjčkou vedle úroků, jako ujednání dané smlouvy nepodléhá posouzení podle tohoto ustanovení z hlediska své zneužívající povahy, pokud je sepsáno jasným a srozumitelným jazykem?

Musí být čl. 4 odst. 2 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že smluvní ujednání, která stanoví různé náklady spojené s poskytnutím půjčky, nejsou „sepsána jasným a srozumitelným jazykem“, pokud neobjasňují, za jaké konkrétní protislužby jsou vybírány a neumožňují spotřebiteli, aby určil, jaké jsou mezi nimi rozdíly?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288).