Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polen) den 31. januar 2019 – Profi Credit Polska S.A. mod QJ

(Sag C-84/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Profi Credit Polska S.A.

Sagsøgt: QJ

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 93/13/EØF 1 af 5. april 1993 fortolkes således, at direktivet ikke finder anvendelse på bedømmelsen af, om enkelte kontraktvilkår, som vedrører de renteuafhængige omkostninger i forbindelse med en kredit, er urimelige, når en medlemsstats lovbestemmelser fastsætter et loft for disse omkostninger, idet de fastsætter, at der ikke kan stilles krav om betaling af renteuafhængige omkostninger i forbindelse med en forbrugerkreditaftale, såfremt de overstiger det loft for renteuafhængige omkostninger i forbindelse med en kredit, som er beregnet i henhold til lovbestemmelserne, eller det samlede kreditbeløb?

Skal artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 fortolkes således, at et kontraktvilkår, der regulerer de renteuafhængige omkostninger, som låntageren skal afholde og tilbagebetale sammen med lånet foruden renterne, og som er knyttet til selve aftaleindgåelsen og ydelsen af kreditten (i form af gebyrer, provisioner og omkostninger af anden art), ikke er underlagt en bedømmelse af deres eventuelle urimelighed i henhold til denne bestemmelse, hvis de er affattet klart og forståeligt?

Skal artikel 4, stk. 2, i Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 fortolkes således, at kontraktvilkår, hvorved der indføres omkostninger af forskellig art, som er knyttet til ydelsen af en kredit, ikke er affattet »klart og forståeligt«, hvis det ikke fremgår af dem, hvilke konkrete modydelser de afholdes for, og forbrugeren ikke kan se, hvad forskellen på dem er?

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).