Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Puola) on esittänyt 31.1.2019 – Profi Credit Polska S.A. v. QJ

(asia C-84/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Profi Credit Polska S.A.

Vastaaja: QJ

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 1 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että siinä suljetaan pois direktiivin soveltaminen yksittäisten sopimusehtojen, jotka koskevat muita luotosta aiheutuvia kustannuksia kuin korkokuluja, kohtuullisuuden arviointiin, kun jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään muiden kuin korkokulujen enimmäismäärästä siten, että kulutusluottosopimukseen perustuvia kustannuksia, jotka eivät ole korkokuluja, ei voida vaatia maksettavaksi, jos ne ylittävät laissa määritellyllä tavalla lasketun enimmäismäärän tai luoton kokonaismäärän?

Onko direktiivin 93/13/ETY 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että sopimusehdon, joka koskee luotonottajalle luoton yhteydessä korkojen ohella maksettavaksi koituvaa kustannusta, joka ei ole korkokulu ja joka liittyy sopimuksen tekemiseen ja luoton myöntämiseen (maksuna, palkkiona tai muussa muodossa), mahdollista kohtuuttomuutta ei tämän säännöksen mukaan ole arvioitava, kun ehto on laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi?

Onko direktiivin 93/13/ETY 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, ettei luoton myöntämiseen liittyviä erilaisia kustannuksia koskevia sopimusehtoja ole laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi, kun niistä ei käy ilmi, minkä konkreettisten palvelujen vastineena maksuja peritään, eikä kuluttaja pysty määrittelemään maksujen välisiä eroja?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).