Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 10 ianuarie 2019 – A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA/Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

(Cauza C-15/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: A.m.a. - Azienda Municipale Ambiente SpA

Intimat: Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri.

Întrebările preliminare

Este compatibilă cu articolele 10 și 14 din Directiva 1999/31/CE1 interpretarea reținută de instanța de apel potrivit căreia articolele 15 și 17 din Decretul legislativ nr. 36/2003, prin care au fost transpuse în ordinea juridică națională dispozițiile [de drept al Uniunii] menționate anterior, se aplică în mod retroactiv, fapt care are drept efect supunerea necondiționată la obligațiile prevăzute de aceste dispoziții a depozitelor de deșeuri existente și care dețin deja autorizație de exploatare, în special la prelungirea de la 10 la 30 de ani a perioadei de întreținere a amplasamentului după închidere?

În special, – în lumina prevederilor articolelor 10 și 14 din Directiva 1999/31/CE, care invită statele membre să ia „măsurile necesare pentru a se asigura de faptul că toate costurile determinate de instalarea și de exploatarea unui depozit de deșeuri, inclusiv, pe cât posibil, costul garanției financiare sau al echivalentului acesteia menționat la articolul 8 litera (a) punctul (iv), precum și costurile estimative pentru închidere și operațiile posttratare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de prețul stabilit de operator pentru evacuarea oricărui tip de deșeu în depozitul respectiv” și, respectiv, „măsurile necesare pentru ca depozitele de deșeuri autorizate sau care funcționau deja la data punerii în aplicare a prezentei directive să nu poată continua să își desfășoare activitatea” –, este compatibilă cu aceste dispoziții interpretarea reținută de instanța de apel potrivit căreia articolele 15 și 17 din Decretul legislativ nr. 36/2003 se aplică depozitelor de deșeuri existente și care dețin deja autorizație de exploatare, deși la transpunerea obligațiilor care sunt impuse și depozitelor de deșeuri existente, articolul 17 se limitează să prevadă o perioadă de tranziție și nu conține nicio măsură care să aibă ca obiect limitarea impactului financiar al prelungirii asupra „deținătorului”?

Este conformă cu articolele 10 și 14 din Directiva 1999/31/CE interpretarea reținută de instanța de apel potrivit căreia articolele 15 și 17 din Decretul legislativ nr. 36/2003 se aplică depozitelor de deșeuri existente și care dețin deja autorizație de exploatare și în ceea ce privește sarcinile financiare care decurg din obligațiile care le sunt astfel impuse și, în special, din prelungirea de la 10 la 30 de ani a perioadei de întreținere a amplasamentului după închidere, făcând ca aceste sarcini să fie suportate de „deținător” și legitimând astfel modificarea in peius pentru acesta a tarifelor stabilite în acordurile contractuale care reglementează activitatea de eliminare a deșeurilor?

În sfârșit, este conformă cu articolele 10 și 14 din Directiva 1999/31/CE interpretarea reținută de instanța de apel potrivit căreia articolele 15 și 17 din Decretul legislativ nr. 36/2003 se aplică depozitelor de deșeuri existente și care dețin deja autorizație de exploatare și în ceea ce privește sarcinile financiare care decurg din obligațiile care le sunt astfel impuse și, în special, din prelungirea de la 10 la 30 de ani a perioadei de întreținere a amplasamentului după închidere, considerând că – pentru stabilirea acestora – trebuie luate în considerare nu numai deșeurile care urmau să fie depozitate începând cu intrarea în vigoare a dispozițiilor de transpunere, ci și cele deja depozitate anterior?

____________

1     Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO 1999, L 182, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 5, p. 94).