Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 7 януари 2019 г. — Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova

(Дело C-11/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Въззивник: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Въззиваем: Pia Opera Croce Verde Padova

Преюдициални въпроси

Когато и двете страни са публичноправни образувания, представляват ли съображение 28, член 10 и член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС1 пречка за прилагането на член 5 във връзка с членове 1, 2, 3 и 4 от Регионален закон 26/2012 на Венето въз основа на партньорството между публичноправни образувания, предвидено в посочения член 12, параграф 4, както и в член 5, алинея 6 от Законодателен декрет 50/2016 и член 15 от Закон 241/1990?

Когато и двете страни са публичноправни образувания, представляват ли съображение 28, член 10 и член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС пречка за прилагането на разпоредбите на Регионален закон 26/2012 на Венето въз основа на партньорството между публичноправни образувания, предвидено в посочения член 12, параграф 4, както и в член 5, алинея 6 от Законодателен декрет 50/2016 и член 15 от Закон 241/1990, само в смисъл че възлагащият орган е длъжен да посочи мотивите за избора си да възложи услугата за стандартен медицински транспорт чрез обществена поръчка, вместо чрез пряко договаряне?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО текст от значение за ЕИП (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).