Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 7. januar 2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea mod Pia Opera Croce Verde Padova

(Sag C-11/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Stato

Parter i hovedsagen

Appellant: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Indstævnt: Pia Opera Croce Verde Padova

Præjudicielle spørgsmål

Er 28. betragtning til og artikel 10 og artikel 12, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU 1 til hinder for, at artikel 5, sammenholdt med artikel 1, 2, 3 og 4, i regionallov nr. 26/2012 for Veneto anvendes på grundlag af det samarbejde mellem flere offentlige enheder, som er omhandlet i førnævnte artikel 12, stk. 4, og i artikel 5, stk. 6, i lovdekret nr. 50/2016 og artikel 15 i lov nr. 241/199, såfremt begge parter er offentlige enheder?

Er 28. betragtning til og artikel 10 og artikel 12, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU til hinder for, at bestemmelserne i regionallov nr. 26/2012 for Veneto anvendes på grundlag af det samarbejde mellem flere offentlige enheder, som er omhandlet i ovennævnte artikel 12, stk. 4, og i artikel 5, stk. 6, i lovdekret nr. 50/2016 og artikel 15 i lov nr. 241/199, såfremt begge parter er offentlige enheder, således at den ordregivende myndighed er forpligtet til at begrunde valget om at tildele den almindelige sygetransport gennem et udbud i stedet for ved direkte tildeling?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT 2014, L 94, s. 65).