Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 7.1.2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea v. Pia Opera Croce Verde Padova

(asia C-11/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Vastapuoli: Pia Opera Croce Verde Padova

Ennakkoratkaisukysymykset

Jos molemmat sopimuspuolet ovat julkisia yksikköjä, ovatko direktiivin 2014/24/EU1 johdanto-osan 28 perustelukappale, 10 artikla ja 12 artiklan 4 kohta esteenä Veneton alueellisen lain 26/2012 5 §:n soveltamiselle, kun se luetaan yhdessä tämän lain 1, 2, 3 ja 4 §:n kanssa, edellä mainitussa 12 artiklan 4 kohdassa sekä asetuksen 50/2016 5 §:n 6 momentissa ja lain 241/1990 15 §:ssä tarkoitetun julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden perusteella?

Jos molemmat sopimuspuolet ovat julkisia yksikköjä, ovatko direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan 28 perustelukappale, 10 artikla ja 12 artiklan 4 kohta esteenä Veneton alueellisen lain 26/2012 säännösten soveltamiselle edellä mainitussa 12 artiklan 4 kohdassa sekä asetuksen 50/2016 5 §:n 6 momentissa ja lain 241/1990 15 §:ssä tarkoitetun julkisen sektorin sisäisen kumppanuuden perusteella siinä suppeassa mielessä, että hankintaviranomainen on velvollinen esittämään perustelut valinnalleen, että tavanomainen sairaankuljetuspalvelu hankitaan tarjouskilpailun perusteella eikä suoralla sopimuksella?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).