Language of document :

2019 m. sausio 7 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda ULSS n. 6 Euganea / Pia Opera Croce Verde Padova

(Byla C-11/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Azienda ULSS n. 6 Euganea 

Kita apeliacinio proceso šalis: Pia Opera Croce Verde Padova

Prejudiciniai klausimai

1.    Teisingumo Teismo prašoma nustatyti, ar tuo atveju, kai abi šalys yra viešojo sektoriaus subjektai, pagal Direktyvos 2014/24/ES1 28 konstatuojamąją dalį, 10 straipsnį ir 12 straipsnio 4 dalį draudžiama taikyti Veneto regiono įstatymo Nr. 26/2012 5 straipsnį, siejamą su 1, 2, 3 ir 4 straipsniais, remiantis viešojo sektoriaus subjektų partneryste, nurodyta Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 4 dalyje, Įstatyminio dekreto Nr. 50/2016 5 straipsnio 6 punkte ir Įstatymo Nr. 241/1990 15 straipsnyje?

2.    Teisingumo Teismo prašoma nustatyti, ar tuo atveju, jeigu abi bylos šalys yra viešojo sektoriaus subjektai, pagal Direktyvos 2014/24/ES 28 konstatuojamąją dalį, 10 straipsnį ir 12 straipsnio 4 dalį draudžiama taikyti Veneto regiono įstatymo Nr. 26/2012 nuostatas, remiantis viešojo sektoriaus subjektų partneryste, nurodyta Direktyvos 2014/24/ES 12 straipsnio 4 dalyje, Įstatyminio dekreto Nr. 50/2016 5 straipsnio 6 punkte ir Įstatymo Nr. 241/1990 15 straipsnyje, tiek, kiek jomis perkančioji organizacija įpareigojama atskleisti motyvus, dėl kurių ji pasirinko paskelbti konkursą dėl paprasto vežimo greitosios medicinos pagalbos automobiliais paslaugų sutarties sudarymo užuot tiesiogiai sudarius sutartį su paslaugos teikėju.

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014, p. 65).