Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 7. janvārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Azienda ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova

(Lieta C-11/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Atbildētāja: Pia Opera Croce Verde Padova

Prejudiciālie jautājumi

Vai gadījumā, ja abas puses ir publisko tiesību subjekti, Direktīvas 2014/24/ES 1 28. apsvērums, 10. pants un 12. panta 4. punkts liedz piemērot Veneto Reģionālā likuma Nr. 26/2012 5. pantu, to skatot kopā ar šī likuma 1., 2., 3. un 4. pantu, pamatojoties uz partnerību publiskā sektora ietvaros, kas ir paredzēta iepriekš minētajā 12. panta 4. punktā un Leģislatīvā dekrēta Nr. 50/2016 5. panta 6. punktā un Likuma Nr. 241/1990 15. pantā?

Vai gadījumā, ja abas puses ir publisko tiesību subjekti, Direktīvas 2014/24/ES 28. apsvērums, 10. pants un 12. panta 4. punkts liedz piemērot Veneto Reģionālā likuma Nr. 26/2012 tiesību normas, pamatojoties uz partnerību publiskā sektora ietvaros, kas ir paredzēta iepriekš minētajā 12. panta 4. punktā un Leģislatīvā dekrēta Nr. 50/2016 5. panta 6. punktā un Likuma Nr. 241/1990 15. pantā, šaurā nozīmē, tādējādi, ka līgumslēdzējai iestādei ir tikai pienākums norādīt pamatojumu izvēlei piešķirt parastās sanitārās transportēšanas pakalpojumu ar konkursu, nevis ar tiešās piešķiršanas procedūru?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94. 65. lpp.)