Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 7 stycznia 2019 r. – Azienda ULSS n. 6 Euganea / Pia Opera Croce Verde Padova

(Sprawa C-11/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Druga strona postępowania: Pia Opera Croce Verde Padova

Pytania prejudycjalne

Czy w przypadku gdy obie strony są podmiotami publicznymi, motyw 28, art. 10 i art. 12 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE1 wykluczają możliwość zastosowania art. 5 równolegle z art. 1, 2, 3 i 4 ustawy regionalnej dla Wenecji Euganejskiej nr 26/2012 o zasadach partnerstwa publiczno-publicznego, o którym mowa we wspomnianym wyżej art. 12 ust. 4 oraz w art. 5 ust. 6 rozporządzenia z mocą ustawy 50/2016 i art. 15 ustawy 241/1990?

Czy w przypadku gdy obie strony są podmiotami publicznymi, motyw 28, art. 10 i art. 12 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE wykluczają możliwość zastosowania zapisów ustawy regionalnej dla Wenecji Euganejskiej nr 26/2012 o zasadach partnerstwa publiczno-publicznego, o którym mowa we wspomnianym wyżej art. 12 ust. 4 oraz w art. 5 ust. 6 rozporządzenia z mocą ustawy 50/2016 oraz art. 15 ustawy 241/1990, w ograniczonym znaczeniu zobowiązania instytucji zamawiającej do uzasadnienia decyzji o powierzeniu świadczenia zwykłych usług transportu sanitarnego w drodze przetargu, a nie w drodze umowy bezpośredniej?

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65).