Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 7 januari 2019 – Azienda ULSS n. 6 Euganea mot Pia Opera Croce Verde Padova

(Mål C-11/19)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Motpart: Pia Opera Croce Verde Padova

Tolkningsfrågor

Hindrar skäl 28 samt artiklarna 10 och 12.4 i direktiv 2014/24/EU1 att artikel 5 jämförd med artiklarna 1–4 i Venetos regionallag 26/2012, i fall där båda parterna är offentliga enheter, tillämpas som grund för samverkan mellan myndigheter enligt artikel 12.4 i direktivet samt artikel 5.6 i lagstiftningsdekret 50/2016 och artikel 15 i lag 241/1990?

Hindrar skäl 28 samt artiklarna 10 och 12.4 i direktiv 2014/24/EU att artikel 5 jämförd med artiklarna 1–4 i Venetos regionallag 26/2012, i fall där båda parterna är offentliga enheter, tillämpas som grund för samverkan mellan myndigheter enligt artikel 12.4 i direktivet samt artikel 5.6 i lagstiftningsdekret 50/2016 och artikel 15 i lag 241/1990, i den begränsade bemärkelsen att den upphandlande myndigheten är skyldig att motivera sitt val att upphandla tjänsten reguljära ambulanstransporter genom anbudsförfarande i stället för genom direktupphandling?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).