Language of document :

Жалба, подадена на 28 февруари 2019 г. от Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-682/14, Mylan Laboratories and Mylan/Комисия

(Дело C-197/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (представители: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors, V. Adamis, адвокат)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението на Общия съд по дело T-682/14, Mylan Laboratories Ltd и Mylan Inc./Европейска комисия, с което се отхвърля жалбата им за отмяна на решение на Комисията от 9 юли 2014 г.1 по дело AT.39612 – Perindopril (Servier) в частта, в която се отнася до жалбоподателите, или

да се отмени или намали съществено размера на глобата, и/или

да се върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе в съответствие с решението на Съда, и

да се осъди Комисията да заплати съдебните и другите разходи и разноски, направени от жалбоподателите по делото, и да изпълни всички други мерки, които Съдът счете за подходящи.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите изтъкват пет основания за обжалване.

Първо основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е стигнал до извода, че по време на действие на споразумението Matrix и Laboratoires Servier са били потенциални конкуренти.

Първа част: Общият съд неправилно е заключил, че Комисията основателно е могла да приеме, че споразумението Niche/Matrix позволява квалифицирането на Matrix и на Niche като потенциални конкуренти.

Втора част: Общият съд е приложил неправилно правните критерии за наличие на потенциална конкуренция, за да стигне до извода, че Matrix и Servier са били потенциални конкуренти към датата на сключване на споразумението.

Второ основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е стигнал до извода, че споразумението е имало за цел да ограничи конкуренцията.

Първа част: Общият съд неправилно е заключил, че едно патентно споразумение може да има за цел да ограничи конкуренцията, въпреки че условията по това споразумение попадат в обхвата на патента.

Втора част: Общият съд е допуснал грешка като е приел, че е налице ограничение на конкуренцията с оглед на целта, произтичащо от твърдения стимул, какъвто е плащането направено от Servier на Matrix.

Трета част: Общият съд е стигнал по неправилен начин до извода, че е налице стимул в резултат на плащането, получено от Matrix.

Трето основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка като е отказал да се произнесе по квалифицирането на споразумението от Комисията като ограничение на конкуренцията с оглед на резултата.

Четвърто основание за обжалване: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е заключил, че Mylan Inc. е упражнявало решаващо влияние върху поведението на Matrix по време на релевантния период.

Пето основание за обжалване: Общият съд е нарушил член 23 от Регламент № 1/20032 , както и принципа на законоустановеност на нарушенията и наказанията (nullum crimen nula poena sine lege) и принципа на правна сигурност като е стигнал до извода, че може да бъде наложена глоба на жалбоподателите.

____________

1 Резюме на Решение на Комисията от 9 юли 2014 година относно производство по членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (дело AT.39612 — Perindopril Servier) (нотифицирано под номер C(2014) 4955), ОВ C 393, 2016 г., стр. 7.

2 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).