Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. února 2019 Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne     12. prosince 2018 ve věci T-682/14, Mylan Laboratories a Mylan         v. Komise

(Věc C-197/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (zástupci: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors, V. Adamis, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-682/14 Mylan Laboratories Ltd a Mylan Inc. v. Evropská komise v rozsahu, v němž zamítá návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 9. července 20141 ve věci AT.39612 – Perindopril (Servier) v rozsahu, v němž se týká navrhovatelek;

zrušil nebo podstatně snížil uloženou pokutu; nebo

vrátil věc zpět Tribunálu k novému rozhodnutí v souladu s právním názorem Soudního dvora; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení a jiných nákladů a výdajů, které navrhovatelky vynaložily v souvislosti s touto věcí, a přijal jakákoli jiná opatření, která považuje za vhodná.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby se navrhovatelky dovolávají pěti důvodů kasačního opravného prostředku podporovaných následujícími důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když určil, že Matrix a Les Laboratoires Servier byly v době narovnání potenciálními konkurenty.

První návrhové žádání prvního důvodu: Tribunál nesprávně dospěl k závěru, že Komise mohla mít právem za to, že Matrix a Niche mohou být kvalifikovány jako potenciální konkurenti na základě dohody, kterou uzavřely Niche a Matrix.

Druhé návrhové žádání prvního důvodu: Tribunál nesprávně použil právní kritérium pro potenciální hospodářskou soutěž, když dospěl k závěru, že Matrix a Servier byly v okamžiku uzavření dohody o narovnání potenciálními konkurenty.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když určil, že cílem dohody o narovnání bylo omezit soutěž.

První část důvodu: Tribunál se dopustil nesprávného posouzení, když určil, že cílem dohody o narovnání v patentových záležitostech mohlo být omezení hospodářské soutěže, přestože podmínky této dohody spadaly do rozsahu dotčeného patentu.

Druhá část důvodu: Tribunál se dopustilo nesprávného zjištění, když existenci omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu dovozoval z údajného podněcování, které představovala platba společnosti Servier společnosti Matrix.

Třetí část důvodu: Tribunál pochybil ve způsobu, jímž vyvodil existenci podněcování z platby přijaté společností Matrix.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál pochybil, když odmítl rozhodnout o klasifikaci Komise týkající se dohody o narovnání ve smyslu omezení hospodářské soutěže z hlediska důsledku.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když určil, žet Mylan Inc. vykonávala v relevantním období rozhodující vliv na chování společnosti Matrix.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil článek 23 nařízení č. 1/20032 a zásady nullum crimen nula poena sine lege a právní jistoty, když určil, že bylo možné uložit navrhovatelkám pokutu.

____________

1 Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2014 týkající se řízení podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (věc AT.39612 – Perindopril (Servier)) (oznámeno pod číslem C(2014) 4955), Úř. věst. 2016, C 393, s. 7.

2 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, Úř. věst. 2003, L 1, s. 1.