Language of document :

Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. 28. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-682/14: Mylan Laboratories ja Mylan versus komisjon

(kohtuasi C-197/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (esindajad: solicitor C. Firth, solicitor S. Kon, solicitor C. Humpe, advokaat V. Adamis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtasjas T-682/14 Mylan Laboratories Ltd ja Mylan Inc. vs. Euroopa Komisjon osas, milles jäetakse rahuldamata nende hagi nõudes tühistada komisjoni 9. juuli 2014.aasta otsus1 COMP/AT.39612 – Perindopril (Servier) apellante puudutavas osas; või

tühistada kõnealune trahv või seda oluliselt vähendada; ja/või

saata asi tagasi uueks arutamiseks Üldkohtusse kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega; ja

mõista komisjonilt välja apellantide kohtu- ja muud kulud ning kulutused, mis on seotud käesoleva asjaga ja mis tahes meetmega, mida Euroopa Kohus peab kohaseks.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitavad apellandid viis väidet, mida nad põhjendavad järgmiselt.

Apellatsioonkaebuse esimene väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et Matrix ja Les Laboratoires Servier olid kokkuleppe sõlmimise ajal võimalikud konkurendid.

Esimene argument: Üldkohus eksis, kui ta järeldas, et komisjonil oli õigus tuvastada, et äriühinguid Matrix ja Niche võis lugeda võimalikeks konkurentideks Niche/Matrix kokkuleppe põhjal.

Teine argument: Üldkohus kohaldas valesti võimaliku konkurentsi kriteeriumi, kui ta järeldas, et Matrix ja Servier olid kokkuleppe sõlmimise hetkel võimalikud konkurendid.

Apellatsioonkaebuse teine väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et kokkuleppe eesmärk oli konkurentsi piirata.

Esimene argument: Üldkohus eksis, kui ta järeldas, et patendivaidluse lahendamise kokkuleppe eesmärk võib olla konkurentsi piiramine, ehkki selle kokkuleppe tingimused kuuluvad patendi kohaldamisalasse.

Teine argument: Üldkohus eksis, kui ta tuletas eesmärgipärase konkurentsipiirangu olemasolu väidetavast ajendist, mis seisnes Servier’ poolt Matrixile tehtud makses.

Kolmas argument: Üldkohus eksis selles, kuidas ta tuletas ajendi olemasolu Matrixi saadud maksest.

Apellatsioonkaebuse kolmas väide: Üldkohus on eksinud, kui ta keeldus seisukohta võtmast komisjoni hinnangu üle klassifitseerida kokkulepe tagajärjel põhinevaks konkurentsipiiranguks.

Neljas väide: Üldkohus on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et Mylan Inc. avaldas otsustavat mõju Matrixi tegevusele kõnealusel perioodil.

Viies väide: Üldkohus on rikkunud määruse nr 1/20032 artiklit 23, nullum crimen nulla poena sine lege põhimõtet ning õiguskindluse põhimõtet, kui ta järeldas, et apellantidele võis trahvi määrata.

____________

1 Kokkuvõte komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsusest Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 4955 all) (ELT 2016, C 393, lk 7).

2 Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).