Language of document :

Valitus, jonka Mylan Laboratories Ltd ja Mylan, Inc. ovat tehneet 28.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-682/14, Mylan Laboratories ja Mylan v. komissio, 12.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-197/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Mylan Laboratories Ltd ja Mylan, Inc. (edustajat: C. Firth, S. Kon ja C. Humpe, solicitors, sekä V. Adamis, advocate)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-682/14, Mylan Laboratories Ltd ja Mylan Inc. v Euroopan komissio, antaman tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajien kanteen asiassa AT.39612 – Perindopriili (Servier) 9.7.2014 annetun komission päätöksen1 kumoamiseksi valittajia koskevilta osin tai

kumoamaan taikka huomattavasti alentamaan sakkoa ja/tai

palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen asian ratkaisemiseksi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti ja

velvoittamaan komission korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut ja muut asiaan liittyvät kulut sekä muut toimenpiteet, jotka unionin tuomioistuin katsoo asianmukaisiksi.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat vetoavat valituksensa tueksi viiteen valitusperusteeseen, joita seuraavassa esitettävät perusteet tukevat.

1)    Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että Matrix ja Les Laboratoires Servier olivat potentiaalisia kilpailijoita sovinnon ajankohtana

Ensimmäinen peruste: unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, että komissio saattoi katsoa, että Matrixia ja Nicheä voitiin pitää potentiaalisina kilpailijoina Nichen ja Matrixin välisen sopimuksen perusteella.

Toinen peruste: unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti potentiaalisen kilpailun oikeudellista testiä tehdessään päätelmän, että Matrix ja Servier olivat potentiaalisia kilpailijoita sovinnon tekemisen ajankohtana.

2)    Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että sovinnon tarkoituksena oli kilpailun rajoittaminen

Ensimmäinen peruste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että patentteja koskevalla sovinnolla voi olla kilpailua rajoittava tarkoitus, vaikka kyseisen sovinnon ehdot kuuluvat patentin alaan.

Toinen peruste: unionin yleinen tuomioistuin teki virheen päätellessään tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen olemassaolon siitä väitetystä kannustimesta, jonka Servierin Matrixille suorittama maksu muodostaa.

Kolmas peruste: unionin yleinen tuomioistuin teki virheen siinä, miten se päätteli Matrixin saamasta maksusuorituksesta kannustimen olemassaolon.

3)    Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki virheen kieltäytyessään lausumasta siitä, että komissio luokitteli sovinnon vaikutukseen perustuvaksi kilpailunrajoitukseksi

4)    Neljäs valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan, että Mylan Inc. käytti ratkaisevaa määräysvaltaa Matrixin toiminnassa merkityksellisellä ajanjaksolla

5)    Viides valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 1/20032 23 artiklaa sekä loukkasi rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta (nullum crimen, nulla poena sine lege) ja oikeusvarmuuden periaatetta todetessaan, että valittajille voidaan määrätä sakko.

____________

1 Tiivistelmä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39612 – Perindopriili (Servier)) 9.7.2014 annetusta komission päätöksestä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 4955 final) (EUVL 2016, C 393, s. 7).

2 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1).