Language of document :

Žalba koju je 28. veljače 2019. podnio Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-682/14, Mylan Laboratories i Mylan protiv Komisije

(predmet C-197/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (zastupnici: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, Solicitors, V. Adamis, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu Općeg suda u predmetu T-682/14 Mylan Laboratories Ltd i Mylan Inc. protiv Europske Komisije u dijelu u kojem se njome odbija njihov zahtjev za poništenje Odluke Komisije od 9. srpnja 2014.1 u predmetu AT.39612 – Perindopril (Servier) u dijelu u kojem se ona odnosi na žalitelje; ili

poništi ili značajno smanji novčanu kaznu; i/ili

predmet vrati Općem sudu na ponovno odlučivanje u skladu s presudom Suda; i

naloži Komisiji snošenje žaliteljevih sudskih i drugih troškova i izdataka u vezi s ovim predmetom i svaku drugu mjeru koju Sud smatra prikladnom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi, žalitelji se pozivaju na pet žalbenih osnova koje potkrepljuju sljedeći žalbeni razlozi.

Prva žalbena osnova: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da su društva Matrix i Les Laboratoires Servier bila potencijalni konkurenti u vrijeme sklapanja nagodbe.

Prvi žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je zaključio da je Komisija bila ovlaštena smatrati da se društva Matrix i Niche mogu okvalificirati kao potencijalni konkurenti na temelju Niche-Matrix sporazuma.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je primijenio pravni test potencijalne konkurencije zaključivši da su društva Matrix i Servier bili potencijalni konkurenti u vrijeme sklapanja nagodbe.

Druga žalbena osnova: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da je nagodba imala za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja.

Prvi žalbeni razlog: Opći sud pogriješio je time što je utvrdio da nagodba u području patenta može imati za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja iako su uvjeti te nagodbe u okviru područja primjene patenta.

Drugi žalbeni razlog: Opći sud pogriješio je time što je postojanje ograničenja tržišnog natjecanja s obzirom na cilj utvrdio iz navodnog poticanja koje predstavlja plaćanje koje je društvo Servier izvršilo društvu Matrix.

Treći žalbeni razlog: Opći sud pogriješio je u pogledu načina na koji je iz plaćanja koje je primilo društvo Matrix izveo zaključak o postojanju poticanja.

Treća žalbena osnova: Opći sud pogriješio je time što je odbio donijeti odluku o Komisijinoj kvalifikaciji nagodbe kao ograničenja tržišnog natjecanja s obzirom na posljedicu.

Četvrta žalbena osnova: Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava time što je utvrdio da je društvo Mylan Inc. tijekom relevantnog razdoblja izvršavalo odlučujući utjecaj na ponašanje društva Matrix.

Peta žalbena osnova: Opći sud povrijedio je članak 23. Uredbe 1/20032 i načelo nullum crimen nula poena sine lege i načelo pravne sigurnosti time što je utvrdio da se novčana kazna može izreći žaliteljima.

____________

1 Sažetak Odluke Komisije od 9. srpnja 2014. u vezi s postupkom u skladu s člancima 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Predmet AT.39612 – Perindopril (Servier)) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4955) (SL 2016., C 393, str. 7.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003., L 1, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str.165.)