Language of document :

2019 m. vasario 28 d. Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-682/14 Mylan Laboratories ir Mylan / Komisija

(Byla C-197/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc., atstovaujamos solisitorių C. Firth, S. Kon, C. Humpe, advokato V. Adamis

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliančių reikalavimai

Apeliantės Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-682/14 Mylan Laboratories Ltd ir Mylan Inc. / Komisija, kiek juo atmestas apeliančių ieškinys panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą1 byloje AT.39612 – Perindopril (Servier), kiek jis susijęs su apeliantėmis; arba

panaikinti ar sumažinti paskirtą baudą; ir (arba)

grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kuris turėtų priimti sprendimą atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo teisinį vertinimą; ir

įpareigoti Komisiją padengti apeliančių bylinėjimosi išlaidas ir kitas dėl šios bylos patirtas išlaidas bei kitas priemones, kurias Teisingumo Teismas pripažins kaip tinkamas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantės savo skundą grindžia penkiais pagrindais.

Pirmasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nustatydamas, kad Matrix ir Les Laboratoires Servier buvo potencialios konkurentės susitarimo sudarymo metu.

Pirma, Bendrasis Teismas neteisingai konstatavo, kad Komisija buvo įpareigotą laikyti Matrix ir Niche galimomis potencialiomis konkurentėmis Niche / Matrix susitarimo pagrindu.

Antra, Bendrasis Teismas neteisingai taikė teisinį kriterijų dėl galimos konkurencijos nustatydamas, kad Matrix ir Servier buvo potencialios konkurentės susitarimo sudarymo metu.

Antrasis pagrindas: Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, kad susitarimo tikslas buvo konkurencijos ribojimas.

Pirma, Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, kad susitarimo dėl patentų tikslas gali būti konkurencijos ribojimas, nors susitarimo sąlygos reglamentuoja patentą.

Antra, Bendrasis Teismas suklydo nustatydamas, kad konkurencijos ribojimas dėl tikslo galėjo kilti iš galimos paskatos, išreikštos Servier mokėjimu Matrix.

Trečia, Bendrasis Teismas suklydo dėl to, kaip padarė išvadą nustatydamas paskatos iš Matrix gauto mokėjimo buvimo faktą.

Trečiasis pagrindas: Bendrasis Teismas suklydo atsisakydamas priimti sprendimą dėl Komisijos susitarimo vertinimo kaip konkurencijos ribojimo dėl poveikio.

Ketvirtasis pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nustatydamas, kad Mylan Inc. darė lemiama poveikį Matrix elgesiui nurodomu laikotarpiu.

Penktasis pagrindas: Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento 1/20032 23 straipsnį ir nullum crimen, nulla poena sine lege bei teisinio tikrumo principus nuspręsdamas paskirti apeliantėms baudą.

____________

1 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius santrauka (byla AT.39612 – Perindopril (Servier)) (pranešta dokumentu C(2014) 4955) (OL C 393, 2016, p. 7).

2 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, p. 1).