Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. februārī Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-682/14 Mylan Laboratories un Mylan/Komisija

(Lieta C-197/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (pārstāvji: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, solicitors, V. Adamis, advokāte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-682/14 Mylan Laboratories Ltd un Mylan Inc./Eiropas Komisija, ciktāl tajā ir noraidīta prasītāju prasība atcelt Komisijas 2014. gada 9. jūlija lēmumu 1 lietā AT.39612 – Perindopril (Servier), ciktāl tas attiecas uz prasītājām; vai

atcelt naudas sodu vai būtiski samazināt tā apmēru; un/vai

nosūtīt lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā atbilstoši tam, kas tiks nospriests Tiesas spriedumā; un

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus un citas ar šo lietu saistītās izmaksas, kā arī piespriest tai citus pienākumus, kurus Tiesa atzītu par vajadzīgiem.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza piecus apelācijas pamatus, kas izriet no šādām iebildēm.

Pirmais apelācijas pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatīdama, ka izlīguma noslēgšanas laikā uzņēmumi Matrix un Les Laboratoires Servier bija potenciāli konkurenti.

Pirmā iebilde: Vispārējā tiesa esot kļūdaini secinājusi, ka Komisijai bija pamats uzskatīt, ka uzņēmumu Matrix un Niche starpā noslēgtā nolīguma dēļ šie uzņēmumi ir kvalificējami par potenciāliem konkurentiem.

Otrā iebilde: Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi juridiskos kritērijus potenciālās konkurences konstatēšanai, secinādama, ka izlīguma noslēgšanas laikā uzņēmumi Matrix un Servier bija potenciālie konkurenti.

Otrais apelācijas pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, konstatēdama, ka izlīguma mērķis bija ierobežot konkurenci.

Pirmā iebilde: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, konstatēdama, ka izlīgumam patentu jomā var būt mērķis ierobežot konkurenci, lai arī šā izlīguma nosacījumi aprobežojas tikai ar patenta jautājumiem.

Otrā iebilde: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, no apgalvotā pamudinājuma – ko it kā bija izraisījis maksājums, kuru uzņēmums Servier veicis par labu uzņēmumam Matrix – secinādama, ka pastāv konkurences ierobežojums mērķa dēļ.

Trešā iebilde: Vispārējā tiesa esot kļūdaini secinājusi ka uzņēmuma Matrix saņemtais maksājums radījis pamudinājumu.

Trešais apelācijas pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu, atsacīdamās spriest par Komisijas veikto izlīguma kvalificēšanu par konkurences ierobežojumu seku dēļ.

Ceturtais apelācijas pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, konstatēdama, ka Mylan Inc. bija īstenojusi izšķirošu ietekmi pār Matrix rīcību attiecīgajā laikposmā.

Piektais apelācijas pamats: Vispārējā tiesa – atzīdama, ka apelācijas sūdzības iesniedzējām var tikt piemērots naudas sods – esot pārkāpusi Regulas 1/2003 2 23. pantu un likumpārkāpumu un sodu tiesiskuma principu (nullum crimen, nulla poena sine lege) un tiesiskās drošības principu.

____________

1     Komisijas lēmuma (2014. gada 9. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu (Lieta AT.39612 – Perindopril (Servier)) kopsavilkums (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4955), (OV 2016, C 393, 7. lpp.).

2     Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).