Language of document :

Odvolanie podané 28. februára 2019: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. decembra 2018 vo veci T-682/14, Mylan Laboratories and Mylan/Komisia

(vec C-197/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (v zastúpení: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, solicitors, V. Adamis, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-682/14 Mylan Laboratories Ltd a Mylan Inc./Európska komisia v rozsahu, v akom sa v ňom zamieta návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie z 9. júla 20141 vo veci AT.39612 – Perindopril (Servier) v rozsahu, v akom sa týka odvolateliek,

zrušil alebo podstatne znížil uloženú pokutu, alebo

vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné rozhodnutie v súlade s názorom Súdneho dvora, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania a iných nákladov a výdavkov súvisiacich s touto vecou a prijal akékoľvek ďalšie opatrenia, ktoré považuje za vhodné.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby odvolateľky uvádzajú päť odvolacích dôvodoch založených na týchto tvrdeniach:

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď určil, že Matrix a Les Laboratoires Servier boli v čase vyrovnania konkurentmi.

Prvá výhrada: Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že Komisia mohla oprávnene usudzovať, že Matrix a Niche môžu byť kvalifikovaní ako potenciálni konkurenti na základe dohody, ktorú uzavreli.

Druhá výhrada: Všeobecný súd nesprávne uplatnil právne kritérium pre potenciálnu hospodársku súťaž, keď dospel k záveru, že Matrix a Servier boli v okamihu uzavretia dohody o vyrovnaní potenciálnymi konkurentmi.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že cieľom dohody o vyrovnaní bolo obmedziť hospodársku súťaž.

Prvý výhrada: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď určil, že cieľom dohody o vyrovnaní v patentových záležitostiach mohlo byť obmedzenie hospodárskej súťaže, hoci podmienky tejto dohody patrili do rozsahu dotknutého patentu.

Druhá výhrada: Všeobecný súd sa nesprávne odvodil existenciu obmedzenia hospodárskej súťaže z údajného podnecovania, ktoré predstavovala platba spoločnosti Servier spoločnosti Matrix.

Tretia výhrada: Všeobecný súd sa dopustil pochybenia v tom, akým spôsobom odvodil existenciu podnecovania z platby prijatej spoločnosťou Matrix.

Tretí odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď odmietol rozhodnúť o klasifikácii Komisie týkajúcej sa dohody o vyrovnaní v zmysle obmedzenia hospodárskej súťaže z hľadiska účinku.

Štvrtý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď určil, že Mylan Inc. vykonávala v relevantnom období rozhodujúci vplyv na správania sa spoločnosti Matrix.

Piaty odvolací dôvod: Všeobecný súd porušil článok 23 nariadenia č. 1/20032 a zásady nullum crimen nula poena sine lege a právnej istoty, keď určil, že odvolateľkám bolo možné uložiť pokutu.

____________

1 Súhrnná správa o rozhodnutí Komisie z 9. júla 2014 týkajúca sa konania podľa článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (vec AT.39612 – Perindopril (Servier)) (oznámené pod číslom C(2014) 4955), Ú. v. EÚ C 393, 2016, s. 7.

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy, Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205.