Language of document :

Överklagande ingett den 28 februari 2019 av Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-682/14, Mylan Laboratories och Mylan mot kommissionen

(Mål C-197/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (ombud: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, solicitors, V. Adamis, advocate)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i mål T-682/14, Mylan Laboratories och Mylan mot kommissionen i den del tribunalen ogillade deras talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut i ärende AT.396121 – Perindopril (Servier) av den 9 juli 2014, i den del det rör klagandena, eller

upphäva böterna eller minska dem i väsentlig utsträckning, och/eller

återförvisa målet till tribunalen för prövning i enlighet med domstolens dom, och

    förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader och besluta om andra åtgärder som domstolen finner lämpliga.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klagandena fem grunder, varav vissa består av flera delar..

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att Matrix och Les Laboratoires Servier var potentiella konkurrenter vid tidpunkten för förlikningsavtalet.

Första grundens första del: Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den slog fast att kommissionen hade rätt att anse att Matrix och Niche kunde betraktas som potentiella konkurrenter på grundval av det så kallade Niche/Matrix-avtalet.

Första grundens andra del: Tribunalen gjorde en felaktig tillämpning av det rättsliga testet avseende potentiell konkurrens när den slog fast att Matrix och Servier var potentiella konkurrenter vid tidpunkten för förlikningsavtalet.

Andra grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att förlikningsavtalet hade ett konkurrensbegränsande syfte.

Andra grundens första del: Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den slog fast att ett förlikningsavtal avseende patent kan ha ett konkurrensbegränsande syfte trots att villkoren i nämnda avtal omfattas av patentets tillämpningsområde.

Andra grundens andra del: Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den slog fast att det förelåg en så kallad syftesöverträdelse på grundval av det påstådda incitamentet i form av Serviers betalning till Matrix.

Andra grundens tredje del: Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den slog fast att betalningen till Matrix utgjorde ett incitament.

Tredje grunden: Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den underlät att pröva kommissionens klassificering av förlikningsavtalet som en så kallad resultatöverträdelse.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den slog fast att Mylan Inc. utövade ett avgörande inflytande på Matrix agerande under den relevanta perioden.

Femte grunden: Tribunalen åsidosatte artikel 23 i förordning nr 1/20032 samt legalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen när den slog fast att klagandena kunde åläggas böter.

____________

1 Sammanfattning av kommissionens beslut av den 9 juli 2014 om ett förfarande enligt artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Ärende AT.39612 – Perindopril (Servier) [delgivet med nr C(2014) 4955] (EUT C 393, 2016, s.7).

2 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).