Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Specializat Mureş (Rumunsko) dne 31. ledna 2019 – MF v. BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Věc C-75/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Specializat Mureş

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: MF

Odpůrkyně: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

Předběžné otázky

Brání ustanovení směrnice Rady 93/13/EHS1 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách, zejména body 12, 21 a 23 odůvodnění směrnice a čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 2 a článek 8 směrnice takovému výkladu vnitrostátních soudů, podle něhož se spotřebitel nemůže v rámci námitky proti výkonu rozhodnutí - která na základě vnitrostátního práva představuje zvláštní žalobu, která může být podána v určité lhůtě a za určitých omezujících podmínek - po zahájení nuceného výkonu rozhodnutí vůči odpůrci, z důvodu, který je pro tento opravný prostředek nepřípustný, dovolávat určení existence zneužívajících ujednání ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené s obchodníkem - smlouva o spotřebitelském úvěru, která podle zákona představuje exekuční titul a na jejímž základě byl zahájen nucený výkon rozhodnutí vůči spotřebiteli - s odkazem na vnitrostátní právní úpravu, která stanoví žalobu podle obecných právních předpisů, která je nepromlčitelná, prostřednictvím které se může spotřebitel kdykoli domáhat určení existence zneužívajících ujednání a toho, aby tato ujednání byla zbavena svých účinků, aniž by rozhodnutí v rámci tohoto řízení vytvářelo přímé důsledky pro řízení o nuceném výkonu rozhodnutí, jelikož existuje riziko, že nucený výkon rozhodnutí je dokončen předtím, než je přijato rozhodnutí v rámci řízení podle obecných právních předpisů?

V případě kladné odpovědi na první otázku, brání tato ustanovení směrnice takovému vnitrostátnímu ustanovení, které stanoví 15 denní lhůtu od sdělení prvních aktů nuceného výkonu rozhodnutí (prostřednictvím kogentního ustanovení veřejného pořádku, jehož nedodržení má za následek zamítnutí žaloby z důvodu jejího opožděného podání), v rámci které musí spotřebitel-odpůrce (dlužník podléhající nucenému výkonu rozhodnutí) uplatnit zneužívající povahu smluvních ujednání obsažených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené s obchodníkem, s ohledem na to, že stejný režim existuje ve vnitrostátním právu také pro možnost uplatnění podobných výtek, posuzovaných jako námitky ve věci samé, s přihlédnutím ke skutečnosti, že podle ustálené judikatury Soudního dvora je povinností vnitrostátního soudu přezkoumat zneužívající povahu smluvních ujednání z moci úřední, a to jakmile disponuje skutkovými a právními poznatky nezbytnými pro tento účel?

____________

1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).