Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Specializat Mureș (Rumänien) den 31 januari 2019 – MF mot BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Mål C-75/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunal Specializat Mureș

Parter i det nationella målet

Klagande/ invändare: MF

Motparter : BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

Tolkningsfrågor

Utgör bestämmelserna i rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal1 , särskilt skälen 12, 21 och 23 samt artiklarna 6.1, 7.2 och 8, hinder för att de nationella domstolarna gör en tolkning enligt vilken en konsument inom ramen för en invändning mot verkställigheten – som enligt nationell lagstiftning utgör en särskild talan som enbart kan väckas inom vissa tidsfrister och under vissa förhållanden – efter det att utmätningen av klaganden har inletts inte kan åberopa att det har konstaterats att det föreligger oskäliga villkor i ett med en näringsidkare ingått kreditavtal – som enligt lagen utgör en exekutionstitel och på grundval av vilken utmätningen av konsumenten har inletts – eftersom ett sådant åberopande inte godtas inom ramen för detta rättsmedel enligt nationell lagstiftning i vilken det stadgas att det i stället ska väckas allmän talan, som inte omfattas av någon preskriptionstid, genom vilken konsumenten när som helst kan ansöka om att det förklaras att det föreligger oskäliga avtalsvillkor, och yrka att de inte har någon verkan, utan att avgörandet i sistnämnda förfarande har direkt inverkan på utmätningsförfarandet, vilket innebär att risken finns att utmätningen genomförs innan det har träffats ett avgörande med avseende på ovannämnda allmänna talan?

Om den första frågan besvaras jakande, utgör ovannämnda bestämmelser i direktivet då hinder för nationella bestämmelser enligt vilka det fastställs en frist på 15 dagar från det att de första utmätningsbesluten meddelades inom vilken en konsument/invändare (utmätningsgäldenären) kan göra gällande att avtalsvillkoren i ett kreditavtal som har ingåtts med en näringsidkare är oskäliga (och där nämnda frist fastställs genom tvingande bestämmelser som, om de åsidosätts, medför att invändningen avslås på grund av att den har ingetts för sent), om det beaktas dels att samma bestämmelser i den nationella lagstiftningen även kan åberopas för att framställa liknande invändningar, som betraktas som sakinvändningar, dels att den nationella domstolen enligt EU-domstolens fasta praxis är skyldig att ex officio pröva huruvida avtalsvillkor är oskäliga, så snart som den har kännedom om de rättsliga eller faktiska omständigheter som därvid krävs?

____________

1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 21.4.1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).