Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 października 2018 r. w sprawie T-416/18, Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) i Evolution Gaming Advisory Kft. / Komisja Europejska, wniesione w dniu 7 listopada 2018 r. przez Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) i Evolution Gaming Advisory Kft.

(Sprawa C-700/18 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.), Evolution Gaming Advisory Kft. (przedstawiciel: P. Ruth, Rechtsanwalt)

Uczestnik postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (siódma izba) odrzucił odwołanie i orzekł, że wnoszący odwołanie pokrywają własne koszty.

____________