Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Швеция), постъпило на 8 март 2019 г. — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö/A Oy

(Дело C-215/19)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Korkein hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Ответник: A Oy

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 13б и 31а от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/20111 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО2 относно общата система на данъка върху добавената стойност в редакцията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/20133 на Съвета от 7 октомври 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 във връзка с мястото на доставка на услуги да се тълкуват в смисъл, че услуги на център за обработване на данни като този в главното производство, при които на клиентите се предоставят намиращи се в центъра за обработване на данни шкафове за съхраняване на сървъри, както и допълнителни услуги, представляват отдаване под наем на недвижим имот?

В случай че на първия въпрос бъде даден отрицателен отговор, трябва ли член 47 от Директива 2006/112/ЕО за данъка върху добавената стойност и член 31a от посочения по-горе регламент за изпълнение да се тълкуват в смисъл, че услуги на център за обработване на данни като този в главното производство трябва да се приемат за услуги, свързани с недвижим имот, чието място на доставка е мястото, в което се намира недвижимият имот?

____________

1 ОВ L 77, 2011 г., стр.1.

2 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

3 ОВ L 284, 2013 г., стр. 1.