Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 8. března 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Věc C-215/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Odpůrce: A Oy

Předběžné otázky

Musí být články 13b a 31a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/20111 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES2 o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/20133 ze dne 7. října 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby, vykládány v tom smyslu, že služby výpočetního střediska takového druhu, o něž se jedná v původním řízení a které spočívají v tom, obchodník nabízí svým zákazníkům přístrojové skříně nacházející se ve výpočetním středisku k umístění serverů včetně vedlejších služeb, jsou pronájmem nemovitosti?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí být článek 47 směrnice o DPH 2006/112/ES a článek 31a výše uvedeného prováděcího nařízení vykládány v tom smyslu, že služby výpočetního střediska takového druhu, o něž se jedná v původním řízení, jsou službou související s nemovitostí, jejímž místem poskytnutí je místo, kde se nemovitost nachází?

____________

1     Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

2     Úř. věst. 2011, L 77, s.1.

3     Úř. věst. 2013, L 284, s. 1.