Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 8. marca 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(vec C-215/19)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Ďalší účastník konania: A Oy

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 13b a 31a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/20111 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES2 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v znení vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/20133 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb, vykladať v tom zmysle, že služby dátového centra typu, o aký ide vo veci samej, v rámci ktorých podnikateľ poskytuje svojim klientom serverové skrine v dátovom centre na umiestnenie serverov, vrátane doplnkových služieb, sa majú považovať za prenájom nehnuteľného majetku?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku: Majú sa článok 47 smernice o DPH 2006/112/ES a článok 31a vyššie uvedeného vykonávacieho nariadenia vykladať v tom zmysle, že služby dátového centra typu, o aký ide vo veci samej, sa majú považovať za služby súvisiace s nehnuteľným majetkom, pričom miestom poskytovania služieb je miesto, kde sa nehnuteľný majetok nachádza?

____________

1 Ú. v. EÚ L 77, 2011, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

3 Ú. v. EÚ L 284, 2013, s. 1.