Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 8 mars 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Mål C-215/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i det nationella målet

Klagande: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Motpart: A Oy

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 13 b och 31 a i genomförandeförordningen (EU) nr 282/2011(1 ) om mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG(2 ), och som med genomförandeförordning nr 1042/2013(3 ) har ändrats vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster, tolkas så att den form av maskinsalstjänster [datacentertjänster] som avses i huvudsaken, där en näringsidkare tillhandahåller sina kunder serverskåp jämte tilläggstjänster i en maskinsal [ett datacenter], ska anses utgöra hyra av fast egendom?

Om svaret på den första frågan är nekande, ska artikel 47 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG och artikel 31 a i den ovan nämnda genomförandeförordningen ändå tolkas så att den form av maskinsalstjänster [datacentertjänster] som avses i huvudsaken ska anses utgöra sådana tjänster som anknyter till en fastighet där platsen för tillhandahållandet av tjänsterna är den plats där fastigheten är belägen?

____________

(1 ) EUT L 77, 2011, s. 1.

(2 ) EUT L 347, 2006, s. 1.

(3 ) EUT L 284, 2013, s. 1.