Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Испания), постъпило на 6 февруари 2019 г. — SL/Vueling Airlines S.A.

(Дело C-86/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: SL

Ответник: Vueling Airlines S.A.

Преюдициални въпроси

Следва ли при установена загуба на куфар авиокомпанията да обезщетява пътника винаги и във всички случаи с максималния размер на обезщетение от 1 131 СПТ, тъй като е налице най-сериозната хипотеза от предвидените в член 17, параграф 2 и член 22, параграф 2 от Конвенцията от Монреал от 28 май 1999 г., или става въпрос за максимален размер на обезщетение, който може да бъде намален от съда в зависимост от съответните обстоятелства, включително в случай на загуба на куфар, така че сумата от 1 131 СПТ да се предоставя само ако пътникът докаже, чрез всякакви правно допустими средства, че стойността на пренасяните в багажа предмети и лични вещи, както и на тези, които е трябвало да закупи вместо тях, достига този размер, или, при липса на такива данни, да се вземат предвид други параметри като, например, теглото на куфара в килограми или фактът, че загубата на багажа е възникнала по време на пътуването на отиване или на връщане, с цел да се оцени неимуществената вреда вследствие на неудобствата, причинени от загубата на багажа?

____________