Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (Španielsko) 6. februára 2019 – SL/Vueling Airlines S.A.

(vec C-86/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SL

Žalovaná: Vueling Airlines S.A.

Prejudiciálna otázka

Je letecká spoločnosť pri preukázaní straty kufra povinná vyplatiť cestujúcemu vždy a v každom prípade maximálnu náhradu škody vo výške 1131 práv osobitného čerpania, lebo ide o najzávažnejší z prípadov uvedených v článku 17 ods. 2 a článku 22 ods. 2 Montrealského dohovoru z 28. mája 1999, alebo túto maximálnu náhradu škody môže súd s prihliadnutím na okolnosti daného prípadu znížiť aj [omissis] vtedy, keď došlo k strate kufra, takže náhrada škody vo výške 1131 práv osobitného čerpania sa prizná len vtedy, keď cestujúci akýmikoľvek právne dovolenými prostriedkami preukáže, že hodnota predmetov a osobných vecí, ktoré mal v zapísanej batožine, ako aj predmetov a osobných vecí, ktoré si musel kúpiť namiesto nich, dosahovala uvedenú hranicu, alebo môže súd v prípade, ak cestujúci neposkytne tieto dôkazy, pri určovaní výšky nemajetkovej ujmy spôsobenej nepríjemnosťami spojenými so stratou jeho batožiny zohľadniť aj iné kritériá, ako napríklad hmotnosť batožiny alebo to, či sa batožina stratila počas letu tam alebo späť?

____________