Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 6.2.2019 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria v. RK

(asia C-85/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Vastapuoli: RK

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY1 liitteenä olevan osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeen 1 ja 2 kohdan ja miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY2 (uudelleenlaadittu toisinto) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan vastaisena pidettävä sellaista työehtosopimuksen määräystä ja sellaista työnantajan käytäntöä, joiden mukaan palkkaa ja ylennyksiä määritettäessä osa-aikaisen työntekijän palvelusaika lasketaan vuosittain työtuntien vertikaalisen jakauman perusteella siten, että huomioon otetaan ainoastaan tosiasiallinen työskentelyaika?

____________

1 Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15.12.1997 annettu neuvoston direktiivi 97/81/EY (EYVL 1998, L 14, s. 9).

2 EUVL 2006, L 204, s. 23.