Language of document :

2019 m. vasario 6 d. Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agencia Estatal de la Administración Tributaria / RK

(Byla C-85/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Atsakovė: RK

Prejudicinis klausimas

Ar Europos bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, pateikto 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvoje 97/81/EB1 , 4ª straipsnio 1 bei 2 dalių ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB2 dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija) 2 straipsnio 1 dalies b punkto ir 14 straipsnio 1 dalies nuostatoms prieštarauja kolektyvinės sutarties nuostata ir verslo praktika, pagal kurias darbo užmokesčio ir paaukštinimo tikslais ne visą darbo laiką dirbančios darbuotojos darbo stažas turi būti apskaičiuojamas vertikaliai padalijant darbo valandas ir į metinį sumavimą įtraukiant tik paslaugų teikimo laiką?

____________

1 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė UNICE, CEEP ir ETUC (OL L 14, 1998, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 267).

2 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (OL L 204, 2006, p. 23).