Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 6. februára 2019 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria/RK

(vec C-85/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Odporkyňa: RK

Prejudiciálna otázka

Je v rozpore s doložkou 4 ods. 1 a 2 európskej rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorá tvorí prílohu smernice Rady 97/81/ES z 15. decembra 19971 a článkom 2 ods. 1 písm. b) a článkom 14 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)2 , ustanovenie kolektívnej zmluvy a podniková prax, podľa ktorej sa na účely mzdového ohodnotenia a kariérneho postupu musia zohľadniť odpracované roky zamestnankyne na kratší pracovný čas v rámci vertikálneho rozvrhnutia pracovného času počas roka, výlučne s ohľadom na odpracovaný čas?

____________

1 Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. EÚ L 14, 1998, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 2006, s. 23).