Language of document :

Žalba koju je 22. veljače 2019. podnijela Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) i dr. protiv Europske komisije

(predmet C-172/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (zastupnici: W. Spieth i N. Hellermann, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

(a)     ukine rješenje Općeg suda Europske unije od 13. prosinca 2018. u predmetu T-739/17;

(b)     utvrdi da je tužba dopuštena i,

ako Sud smatra da stanje postupka dopušta odlučivanje, u skladu s potpuno neizmijenjenim zahtjevima iz tužbe od 7. studenoga 2017.

poništi Provedbenu Odluku Komisije (EU) 2017/1442 od 31. srpnja 2017. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i) za velike uređaje za loženje u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća1 , u dijelu u kojem se prihvaćaju i utvrđuju razine emisija povezane s NRT-ima za emisije NOx (članak 1., Prilog odjeljak 2.1.3. tablica 3.) i emisije žive (članak 1., Prilog odjeljak 2.1.6. tablica 7.), koje nastaju iz izgaranja ugljena i/ili lignita;

podredno, u cijelosti poništi Provedbenu Odluku 2017/1442 i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova postupka;

(c)     ako Sud smatra da stanje postupka ne dopušta odlučivanje o zahtjevima iz točke 1. podtočke (b), predmet vrati Općem sudu Europske unije na ponovno suđenje i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ističe sljedeća dva žalbena razloga.

Kao prvo, rješenje Općeg suda doneseno je uz povredu postupka kojom se povređuju interesi podnositelja žalbe (članak 58. prvi stavak druga rečenica drugi razlog Statuta Suda Europske unije) i povredu općih načela prava Unije. U svojem rješenju Opći sud nije se osvrnuo na žaliteljev argument koji je bio bitan za donošenje odluke, prema kojem njegova aktivna procesna legitimacija proizlazi iz povrede njegova postupovnog položaja koji je imao u okviru relevantne razmjene informacija na temelju koje su doneseni zaključci o NRT-ima pobijani tužbom. Žalitelj je ne samo stvarno sudjelovao u postupku, nego i na temelju specifičnih i branjivih pravnih stajališta koja su mu jamčila određen postupovni položaj. Već sami ti razlozi čine temelj za žaliteljevu aktivnu procesnu legitimaciju. U rješenju Općeg suda nema nikakvog sadržajnog ispitivanja, ocjenjivanja ili bilo kakvog obrazloženja u pogledu žaliteljeva argumenta. Time je počinjena povreda obveze obrazlaganja iz članka 36. prve rečenice u vezi s člankom 53. prvim stavkom Statuta Suda Europske unije i članka 81. Poslovnika Općeg suda. To pak čini postupovnu povredu i ujedno povredu općih načela prava Unije: načela djelotvorne sudske zaštite i prava na saslušanje.

Kao drugo, rješenjem Općeg suda počinjena je povreda prava Unije u smislu članka 58. prvog stavka druge rečenice trećeg razloga Statuta. Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je svojim rješenjem odbacio žaliteljevu tužbu kao nedopuštenu. Protivno pravu Unije Opći sud pogrešno je ocijenio da žalitelj nije ispunjavao pretpostavke aktivne procesne legitimacije u obliku kvalificiranog utjecaja u smislu članka 263. stavka 4. UFEU-a. Kvalificirani utjecaj i posljedična aktivna procesna legitimacija proizlazi iz povrede postupovnog položaja koji je žalitelj imao u postupku izrade zaključaka o NRT-ima pobijanih tužbom. Žalitelj je ne samo stvarno sudjelovao u postupku donošenja zaključaka o NRT-ima, nego i na temelju specifičnih i branjivih pravnih stajališta koja mu jamče određen postupovni položaj. Zato on treba imati aktivnu procesnu legitimaciju kada je riječ o ostvarivanju njegovih postupovnih prava. Komisija je prilikom izrade zaključaka o NRT-ima povrijedila navedena postupovna jamstva koja štite žalitelja, osobito ograničavanjem njegovih prava na saslušanje i sudjelovanje kao i propuštanjem izvršavanja svojih dužnosti ispitivanja. Zato je odbacivanjem tužbe kao nedopuštene počinjena pogreška koja se tiče primjene prava Unije.

____________

1 SL 2017., L 212, str. 1.