Language of document :

Recurs introdus la 22 februarie 2019 de Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a treia) din 13 decembrie 2018 în cauza T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) și alții/Comisia Euopeană

(Cauza C-172/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (reprezentanți: W. Spieth și N. Hellermann, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Concluziile recurentei

1.    a)     anularea Ordonanței Tribunalului Uniunii Europene din 13 decembrie 2019 în cauza T-739/17;

b)     declararea acțiunii ca fiind admisibilă și

în cazul în care Curtea consideră că această cauză este în stare de judecată, în conformitate cu concluziile formulate în acțiunea din 7 noiembrie 2017, care sunt menținute în totalitate

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului1 , în măsura în care au fost acceptate și stabilite nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile de NOx (articolul 1, punctul 2.1.3 din anexă și tabelul 3) și pentru emisiile de mercur (articolul 1, punctul 2.1.6 din anexă și tabelul 7) rezultate din arderea huilei și a lignitului;

cu titlu subsidiar, anularea în tot a Deciziei de punere în aplicare 2017/1442;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată;

c)     în cazul în care Curtea consideră că această cauză nu este în stare de judecată în ceea ce privește concluziile menționate la punctul 1. b), trimiterea sa spre rejudecare Tribunalului Uniunii Europene;

2.    obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în procedura de recurs.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă următoarele două motive.

În primul rând, ordonanța Tribunalului se întemeiază pe o neregularitate procedurală care aduce atingere intereselor recurentei (a doua situație prevăzută la articolul 58 primul paragraf a doua teză din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene) și încalcă astfel unele principii ale dreptului Uniunii. În ordonanță, Tribunalul nu a luat în considerare argumentul recurentei, care era determinant pentru soluționarea litigiului, potrivit căruia capacitatea sa procesuală activă rezultă din încălcarea poziției sale procedurale pe care a avut-o în cadrul schimbului de informații relevant pentru elaborarea concluziilor BAT care au făcut obiectul acțiunii. În această procedură, recurenta a participat nu doar în mod efectiv, ci și pe baza unor poziții juridice specifice și de apărare, care au garantat o anumită poziție procedurală. Chiar și numai aceste motive susțin deja dreptul la acțiune al recurentei. Ordonanța Tribunalului nu conține nicio analiză pe fond, apreciere sau motivare cu privire la argumentul recurentei. Astfel, a fost săvârșită o încălcare a obligației de motivare ce rezultă din articolul 36 prima teză coroborat cu articolul 53 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și cu articolul 81 din Regulamentul de procedură al Tribunalului. Aceasta determină o neregularitate procedurală, precum și, în același timp, o încălcare a principiilor generale ale dreptului Uniunii ale protecției jurisdicționale efective și dreptului de a fi ascultat.

În al doilea rând, ordonanța Tribunalului încalcă și dreptul Uniunii, în sensul celei de a treia situații prevăzute la articolul 58 primul paragraf a doua teză din Statut. Prin această ordonanță, Tribunalul a respins acțiunea introdusă de recurentă ca inadmisibilă. Tribunalul, încălcând dreptul Uniunii, nu a ținut seama de faptul că statutul personal al recurentei îndeplinea condițiile de admisibilitate a acțiunii sub forma unui interes calificat, în sensul articolului 263 al patrulea paragraf TFUE. Interesul calificat și, în consecință, calitatea procesuală activă rezultă din încălcarea poziției procedurale pe care recurenta a avut-o în cadrul procedurii de elaborare a concluziilor BAT care au făcut obiectul acțiunii. În procedura de adoptare a concluziilor BAT recurenta a participat nu doar în mod efectiv, ci și pe baza unor poziții juridice specifice și de apărare, care au garantat o anumită poziție procedurală. Astfel, aceasta îi conferă un drept la acțiune, în sensul că privește aplicarea drepturilor sale procedurale. Aceste garanții procedurale de protecție a recurentei au fost încălcate de Comisie în cadrul elaborării concluziilor BAT, în special prin limitarea drepturilor recurentei de a fi ascultată și de a participa la procedură, precum și prin neîndeplinirea obligațiilor de examinare. Respingerea acțiunii ca inadmisibilă determină astfel o eroare în aplicarea dreptului Uniunii.

____________

1 JO 2017, L 212, p. 1.