Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 1. března 2019 Ryanair DAC, původně Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Tribunálu (šestého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-111/15, Ryanair a Airport Marketing Services v. Komise

(Věc C-202/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ryanair DAC, původně Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (zástupci: E. Vahida, advokát, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 1. prosince 2018 ve věci T-111/15; a

zrušil čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 4, články 3, 4 a 5 rozhodnutí Komise (EU) 2015/1226 ze dne 23. července 2014 o státní podpoře SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), nebo, podpůrně, vrátil věc Tribunálu k novému přezkumu; v každém případě

uložil Komisi náhradu nákladů vynaložených navrhovatelkami v tomto řízení o kasačním opravném prostředku a v řízení ve věci T-111/15 před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky tvrdí, že napadený rozsudek musí být zrušen z následujících důvodů.

Zaprvé, Tribunál nesprávně použil článek 41 Listiny základních práv EU a práva navrhovatelek na obhajobu v řízení před Komisí. Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozlišoval mezi zvláštními právy uvedenými v čl. 41 odst. 2 Listiny a obecným právem na řádnou správu zakotveným v čl. 41 odst. 1 Listiny; když nesprávně rozhodl, že práva uvedená v čl. 41 odst. 2 Listiny se nevztahují na vyšetřování státní podpory; když nesprávně rozhodl, že existuje rozpor mezi čl. 41 odst. 1 a 2 Listiny a články 107 a 108 SFEU; když nesprávně rozhodl, že navrhovatelky mohly být během vyšetřování pouze pokládány za zdroj informací.

Zadruhé Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU, když nesprávně vyložil pojem „výhody“. Tribunál nesprávně dospěl k závěru, že neexistuje hierarchie metodik pro použití kritéria tržně jednajícího hospodářského subjektu mezi srovnávací analýzou a jinými metodami; když nesprávně rozhodl, že Komise byla oprávněna odchýlit se od srovnávací analýzy a odmítnout srovnávací důkazy předložené navrhovatelkami; když dospěl k nesprávnému závěru, že při použití kritéria inkrementální ziskovosti není nezbytné, aby se Komise ujistila, že očekávané inkrementální náklady a očekávané inkrementální příjmy z jiných než leteckých činností odrážejí způsob, jakým by tržně jednající hospodářský subjekt provozoval letiště.

Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného posouzení týkajícího se přičitatelnosti státu, když potvrdil, že nebylo třeba upřesňovat, zda společný provozovatel letiště „SMAC“ je veřejnoprávním podnikem; když nepoužil ukazatele ve smyslu rozsudku ve věci Stardust Marine pro účely rozlišení mezi autonomií a přičtením; když porušil povinnost uvést dostatečné odůvodnění v tomto smyslu.

____________