Language of document :

A Törvényszék (kibővített hatodik tanács) T-111/15. sz., Ryanair és Airport Marketing Services kontra Bizottság ügyben 2018. december 13-án hozott ítélete ellen a Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd által 2019. március 1-jén benyújtott fellebbezés

(C-202/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (képviselők: E. Vahida ügyvéd, I.-G. Metaxas-Maranghidis Δικηγόρος, G. Berrisch Rechtsanwalt, B. Byrne Solicitor)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-111/15. sz. ügyben 2018. december 13-án hozott ítéletét, és

semmisítse meg az SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) állami támogatásról szóló, 2014. július 23-i (EU) 2015/1226 bizottsági határozat1 1. cikkének (2) bekezdését, 2. cikkének (4) bekezdését, 3., 4. és 5. cikkét, vagylagosan pedig az ügyet újabb eljárás lefolytatása céljából utalja vissza a Törvényszékhez; mindenesetre pedig

a Bizottságot kötelezze a fellebbezők részéről a jelen fellebbezéssel összefüggésben és a T-111/15. sz. ügyben a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők azt állítják, hogy a megtámadott ítéletet a következő indokok alapján kellene hatályon kívül helyezni.

Először is, a Törvényszék tévesen alkalmazta az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkét, valamint a Bizottság előtti eljárásokban a fellebbezőket megillető védelemhez való jogot. A Törvényszék: tévedett, amikor elhatárolta egymástól a Charta 41. cikkének (2) bekezdésében biztosított konkrét jogokat és a megfelelő ügyintézéshez való, a Charta 41. cikkének (1) bekezdésében biztosított általános jogot; tévedett, amikor megállapította, hogy a Charta 41. cikkének (2) bekezdésében biztosított jogok az állami támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatok során nem alkalmazandók; tévedett, amikor megállapította, hogy összeütközés áll fenn a Charta 41. cikkének (1) és (2) bekezdése, valamint az EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk között; továbbá tévedett, amikor megállapította, hogy a fellebbezőket a vizsgálat során csupán információforrásnak lehet tekinteni.

Másodszor, a Törvényszék megsértette az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését, amikor tévesen értelmezte az előny fogalmát. A Törvényszék: tévedett, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a piacgazdasági szereplő tesztjének alkalmazása szempontjából nem áll fenn módszertani hierarchia az összehasonlító elemzés és az egyéb módszerek között; tévedett, amikor megállapította, hogy a Bizottság jogosult volt eltérni az összehasonlító elemzéstől és elutasítani a fellebbezők által előterjesztett összehasonlító bizonyítékot; továbbá tévedett, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a többletnyereségességi teszt alkalmazása során a Bizottságnak nem szükséges meggyőződnie arról, hogy a várt többletköltségek és a várt nem-légiforgalmi többletbevételek tükrözik azt, ahogyan egy piacgazdasági szereplő a repülőteret üzemeltette volna.

Harmadszor, a Törvényszék tévedett az államnak való betudhatóság értékelése során, amikor: azt állapította meg, hogy nem volt szükség annak pontosítására, hogy a repülőtér közös üzemeltetője, a „SMACˮ állami vállalkozás volt-e; nem alkalmazta a Stardust Marine ismérveket az önállóság és a betudás elhatárolása érdekében, továbbá ennek alátámasztásaképpen nem szolgált megfelelő indokolással.

____________

1 Az Angoulême-i Kereskedelmi és Iparkamara, az SNC-Lavalin, a Ryanair és az Airport Marketing Services javára Franciaország által nyújtott SA.33963 (2012/C) (korábbi 2012/NN) számú állami támogatásról szóló, 2014. július 23-i (EU) 2015/1226 bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 5080. számú dokumentummal történt) (HL 2015. L 201., 48. o.).