Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Krakowie (Полша), постъпило на 2 януари 2019 г. — VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(Дело C-16/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Krakowie

Страни в главното производство

Ищец: VL

Ответник: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2 от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 да се тълкува в смисъл, че разграничаването на положението на отделни лица, спадащи към група, оформена предвид защитена характеристика (увреждане), е форма на нарушаване на принципа на равно третиране, ако извършеното от работодателя разграничаване вътре в групата се прави въз основа на привидно неутрален критерий, но този критерий не може да бъде обективно обоснован със законосъобразна цел, а средствата за постигане на тази цел не са подходящи и необходими?

____________

1     ОВ L 303, 2000 г, стр. 16, Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.