Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Krakowie (Polen) den 2 januari 2019 – VL mot Szpitalowi Klinicznemu im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

(Mål C-16/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Krakowie

Parter i det nationella målet

Klagande: VL

Motpart: Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Tolkningsfrågan

Ska artikel 2 i direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet1 tolkas så, att särbehandling av situationen för vissa personer inom en grupp som delar en skyddad egenskap (funktionshinder) utgör en form av åsidosättande av likabehandlingsprincipen, när särbehandlingen från arbetsgivarens sida inom gruppen sker på grundval av ett skenbart neutralt kriterium, detta kriterium inte objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål inte är lämpliga och nödvändiga?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2000, s. 16).