Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Poznaniu (Polsko) dne 15. ledna 2019 – Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej v. Gefion Insurance A/S, Kodaň

(Věc C-25/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastnice původního řízení

Stěžovatelka: Corporis Sp. z o.o. se sídlem v Bielsku-Bialé

Žalovaná: Gefion Insurance A/S se sídlem v Kodani

Předběžná otázka

Musí být čl. 152 odst. 1 a 2 ve spojení s článkem 151 směrnice 2009/138/ES1 a s bodem 8 odůvodnění nařízení č. 1393/20072 vykládán v tom smyslu, že zastupování neživotní pojišťovny ustanoveným zástupcem zahrnuje převzetí návrhu na zahájení soudního řízení ve věci pojistného plnění po dopravní nehodě?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, s. 1).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, s. 79).