Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 15. januar 2019 – Corporis Sp. z o.o., Bielsko Biała mod Gefion Insurance A/S, København

(Sag C-25/19)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Corporis Sp. z o.o., Bielsku Białej

Sagsøgt: Gefion Insurance A/S, København

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 152, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 151 i direktiv 2009/138/EF 1 og ottende betragtning til forordning (EF) nr. 1393/2007 2 fortolkes således, at repræsentation af et skadesforsikringsselskab ved en hertil udpeget repræsentant omfatter modtagelse af et dokument, som indleder en sag om erstatning som følge af et trafikuheld?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25.11.2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13.11.2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 (EUT L 324, s. 79).