Language of document :

2019 m. sausio 15 d. Sąd Okręgowy w Poznaniu (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej / Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

(Byla C-25/19)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Atsakovė: Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2009/138/EB1 152 straipsnio 1 ir 2 dalys, siejamos su šios direktyvos 151 straipsniu ir Reglamento Nr. 1393/20072 8 konstatuojamąja dalimi, turi būti aiškinamos taip, kad paskirto atstovo atstovavimas ne gyvybės draudimo įmonei apima dokumento, kuriuo pradedamas teismo procesas dėl žalos atlyginimo už eismo įvykį, gavimą?

____________

1 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, p. 1).

2 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000