Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polska) w dniu 15 stycznia 2019 r. – Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej przeciwko Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

(Sprawa C-25/19)

Język postępowania: polski

Sąd odsyłający

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Strona pozwana: Gefion Insurance A/S w Kopenhadze

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 152 ust. 1 i 2 w związku z art. 151 dyrektywy 2009/138/WE1 i z motywem 8 rozporządzenia nr 1393/20072 należy rozumieć w ten sposób, że reprezentacja zakładu ubezpieczeń innych niż na życie przez wyznaczonego przedstawiciela obejmuje odbiór dokumentu wszczynającego postępowanie sądowe w sprawie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II); Dz. U. L 335, s. 1

2 Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000; Dz. U. L 324, s. 79