Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Poľsko) 15. januára 2019 – Corporis Sp. z o.o., Bielsko Biała/Gefion Insurance A/S, Kodaň

(vec C-25/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Corporis Sp. z o.o., Bielsko Biała

Odporkyňa: Gefion Insurance A/S, Kodaň

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 152 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 151 smernice 2009/138/ES1 a odôvodnením 8 nariadenia (ES) č. 1393/20072 vykladať v tom zmysle, že zastupovanie poisťovne v oblasti neživotného poistenia vymenovaným zástupcom zahŕňa prevzatie písomného návrhu na začatie súdneho konania vo veci náhrady škody z dopravnej nehody?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II); Ú. v. EÚ L 335, 2009, s. 1.

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000; Ú. v. EÚ L 324, 2007, s. 79.