Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polen) den 15 januari 2019 – Corporis Sp. z o.o. mot Gefion Insurance A/S

(Mål C-25/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Parter i det nationella målet

Klagande: Corporis Sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Polen)

Motpart: Gefion Insurance A/S (Köpenhamn, Danmark)

Tolkningsfrågan

Ska artikel 152.1 och 152.2 jämförd med artikel 151 i direktiv 2009/138/EG1 och skäl 8 i förordning nr 1393/20072 tolkas så, att rätten för en utsedd representant att företräda ett skadeförsäkringsföretag innefattar rätten att ta emot stämningsansökan i ett mål om ersättning för skada som uppkommit med anledning av en vägtrafikolycka?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 2009, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EUT L 324, 2007, s. 79).