Language of document :

Иск, предявен на 7 март 2019 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-213/19)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Ищецът моли Съда:

да установи, че:

1.    като не е вписало в сметките правилните стойности на митата и като не е внесло правилната стойност на традиционните собствени ресурси (ТСР) и на собствените ресурси на база ДДС за вноса на текстилни изделия и обувки от Китайската народна република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по членове 2 и 8 от Решение 2014/335 на Съвета1 , членове 2 и 8 от Решение 2007/436 на Съвета2 , членове 2, 6, 9, 10, 12 и 13 от Регламент 609/2014 на Съвета3 , членове 2, 6, 9, 10, 11 и 17 от Регламент 1150/2000 на Съвета4 , член 2 от Регламент 1553/89 на Съвета5 , както и член 105, параграф 3 от Регламент 952/2013 на Съвета6 и член 220, параграф 1 от Регламент 2913/92 на Съвета7 ;

като последица от неизпълнение на задълженията си, да изпълни задълженията си по член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, член 325 и член 310, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, членове 3 и 46 от Регламент 952/2013, член 13 от Регламент 2913/92 на Съвета, член 248, параграф 1 от Регламент 2454/93 на Комисията8 , член 244 от Регламент за изпълнение 2015/2447 на Комисията9 и член 2, параграф 1, букви б) и г), член 83, членове 85—87 и член 143, параграф 1, буква г) и параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета10 ;

Съответните загуби на традиционни собствени ресурси, които трябва да бъдат внесени в бюджета на Съюза (минус разходите по събирането), възлизат на:

496,025,324.30 EUR през 2017 г. (до 11 октомври 2017 г., включително),

646,809,443.80 EUR през 2016 г.,

535,290,329.16 EUR през 2015 г.,

480,098,912.45 EUR през 2014 г.,

325,230,822.55 EUR през 2013 г.,

173,404,943.81 EUR през 2012 г.,

22,777,312.79 EUR през 2011 г.

2.    като не е предоставило цялата информация, изисквана от службите на Комисията и необходима за установяване на размера на загубите на ТСР, и като не е представило, съгласно изискванията, съдържанието на правната оценка на правната служба на HMRC (данъчна и митническа администрация на Обединеното кралство) или мотивите на решението, довело до отпадане на установените митнически задължения, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и член 2, параграф 2 и параграф 3, буква г) от Регламент 608/2014 на Съвета11 ; и

да осъди Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Въпреки многобройните предупреждения от OLAF и от Комисията за опасност от измами до 12 октомври 2017 г. Обединеното кралство не е въвело основан на риска подход в митническия контрол, за да избегне допускането в свободно обращение в Съюза на стоки със занижени цени (по-специално обувки и текстилни изделия от Китайската народна република). В резултат на това бездействие, въпреки наличието на многобройни предупреждения, Обединеното кралство не е предприело основаните на риска мерки, които се изискват от митническото законодателството на Съюза и от законодателството на Съюза относно собствените ресурси. Непредприемането на подходящи действия е засегнало и правилното прилагане на правилата на Съюза относно ДДС. Налице са изключително големи загуби за бюджета на Съюза, причинени от нарушаването от Обединеното кралство на правото на Съюза и от произтичащите от него нива на внос на стоки със занижени цени в тази държава членка. Тъй като, за разлика от други държави членки, не е спазило препоръките на Комисията, Обединеното кралство е привлякло повече сделки със занижени цени. Тези изключително големи загуби са засегнали драстично и справедливото разпределяне на тежестта между държавите членки, тъй като е трябвало да се компенсират от останалите държави членки на Съюза чрез съответни по-високи вноски на база БНД.

____________

1 2014/335/ЕС, Евратом: Решение на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 2014 г., стр. 105).

2 2007/436/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 7 юни 2007 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 2007 г., стр. 17).

3 Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 година относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (преработен текст) (ОВ L 168, 2014 г., стр. 39).

4 Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите (ОВ L 130, 2000 г., стр. 1;Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 2, стр. 184).

5 Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 година за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 1989 г., стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 1, стр. 80).

6 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1).

7 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).

8 Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 1993 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3).

9 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 2015 г., стр. 558).

10 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).

11 Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 година за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 2014 г., стр. 29).