Language of document :

Žaloba podaná dne 7. března 2019 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-213/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, zmocněnci)

Žalované: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že do účetních záznamů nezapsalo správné částky cel a nezpřístupnilo správnou částku tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů založených na DPH v souvislosti s určitými dovozy textilních výrobků a obuvi z Čínské lidové republiky, nesplnilo povinnosti vyplývající pro něj z článků 2 a 8 rozhodnutí Rady 2014/3351 , článků 2 a 8 rozhodnutí Rady 2007/4362 , článků 2, 6, 9, 10, 12 a 13 nařízení Rady č. 609/20143 , článků 2, 6, 9, 10, 11 a 17 nařízení Rady č. 1150/20004 , článku 2 nařízení Rady č. 1553/895 , jakož i čl. 105 odst. 3 nařízení Rady 952/20136 a čl. 220 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2913/927 ;

jako důsledek nesplnění povinností, které pro něj vyplývají z čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, článku 325 a čl. 310 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie, článků 3 a 46 nařízení 952/2013, článku 13 nařízení Rady č. 2913/92, čl. 248 odst. 1 nařízení Komise 2454/938 , článku 244 prováděcího nařízení Komise č. 2015/24479 a čl. 2 odst. 1 písm. b) a d), článků 83, 85 až 87 a čl. 143 odst. 1 písm. d) a odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES10 .

Odpovídající ztráty tradičních vlastních zdrojů, které je třeba uvolnit do rozpočtu Unie (po odečtení nákladů na jejich výběr), činí:

496 025 324,30 eur za rok 2017 (do 11. října 2017 včetně),

646 809 443,80 eur za rok 2016,

535 290 329,16 eur za rok 2015,

480 098 912,45 eur za rok 2014,

325 230 822,55 eur za rok 2013,

173 404 943,81 eur za rok 2012,

22 777 312,79 eur za rok 2011.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tím, že neposkytlo informace potřebné pro stanovení výše ztrát TVZ požadované útvary Komis a neposkytlo požadovaný obsah právního stanoviska právního oddělení HMRC (Daňová a celní správa, Spojené království) nebo odůvodnění rozhodnutí, které vedlo k odpuštění stanovených celních dluhů, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a čl. 2 odst. 2 a článku 3 písm. d) nařízení Rady 608/201411 ; a

uložit Spojenému království Velké Británie a Severního Irska náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Navzdory tomu, že OLAF a Komise opakovaně upozorňovaly na riziko podvodu, Spojené království nezavedlo při celních kontrolách postupy zohledňující riziko, aby předešlo tomu, že bude do volného oběh v Unii propuštěno podhodnocené zboží (konkrétně obuv a textilní výrobky vyvezené z Čínské lidové republiky) až do 12. října 2017. Vzhledem k tomuto opomenutí navzdory opakovaným varováním Spojené království nepřijalo opatření zohledňující riziko vyžadovaná unijní právní úpravou v oblasti cel a vlastních zdrojů. Nepřijetí přiměřených opatření mělo vliv i na správné uplatňování unijních pravidel týkajících se DPH. Porušení unijního práva, kterého se dopustilo Spojené království, a následná míra dovozu podhodnoceného zboží do tohoto členského státu vedla k výjimečně vysokým ztrátám v rozpočtu Unie. Jelikož Spojené království na rozdíl od ostatních členských států nedodrželo doporučení Komise, přitahovalo více podhodnoceného obchodu. Tyto výjimečně vysoké ztráty taktéž drasticky ovlivnily spravedlivé rozdělení zátěže mezi členské státy, jelikož musely být kompenzovány poměrně vyššími příspěvky členských států Unii dle HND.

____________

1 2014/335/EU, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, s. 105).

2 2007/436/ES, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (Úř. věst. L 163, s. 17).

3 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (Úř. věst. L 168, s. 39).

4 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se provádí rozhodnutí 94/728/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 130, s. 1; Zvl. vyd. 01/03, s. 169).

5 Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, s. 9; Zvl. vyd. 01/01, s. 197).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, s. 1).

7 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, s. 1; Zvl. vyd. 02/04, s. 307).

8 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, s. 1; Zvl. vyd. 02/06, s. 3.).

9 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, s. 558).

10 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

(Úř. věst. L 347, s. 1).

11 Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014 , kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, s. 29).