Language of document :

2019. március 7-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-213/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy:

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, mivel egyes, a Kínai Népköztársaságból származó textiltermékek és lábbelik importja vonatkozásában nem vette figyelembe a vámok helyes összegét és nem tette elérhetővé a tradicionális saját források és a héaalapú saját források helyes összegét, nem teljesítette a 2014/335 tanácsi határozat1 2. és 8. cikkéből, a 2007/436 tanácsi határozat2 2. és 8. cikkéből, a 609/2014 tanácsi rendelet3 2., 6., 9., 10., 12. és 13. cikkéből, az 1150/2000 tanácsi rendelet4 2., 6., 9., 10., 11. és 17. cikkéből, az 1553/89 tanácsi rendelet5 2. cikkéből, valamint a 925/2013 tanácsi rendelet6 105. cikkének (3) bekezdéséből és a 2913/92 tanácsi rendelet7 220. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

ebből következően nem teljesítette az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdéséből, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 325. cikkéből és 310. cikkének (6) bekezdéséből, a 952/2013 rendelet 3. és 46. cikkéből, a 2913/92 tanácsi rendelet 13. cikkéből, a 2454/93 bizottsági rendelet8 248. cikkének (1) bekezdéséből, a 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet9 244. cikkéből és a 2006/112/EK tanácsi irányelv10 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjából, a 83. cikkéből, a 85–87. cikkéből és a 143. cikke (1) bekezdésének d) pontjából és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

Az uniós költségvetés rendelkezésére bocsátandó (beszedési költségekkel csökkentett) vonatkozó tradicionális saját források veszteségei a következő összegeknek felelnek meg:

2017-ben 496 025 324,30 euró (2017. október 11-ét beleértve);

2016-ban 646 809 443,80 euró;

2015-ben 535 290 329,16 euró;

2014-ben 480 098 912,45 euró;

2013-ban 325 230 822,55 euró;

2012-ben 173 404 943,81 euró;

2011-ben 22 777 312,79 euró.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, mivel nem nyújtotta be teljeskörűen a Bizottság által a tradicionális saját források kiesett összegének megállapítása érdekében megkövetelt információkat, és mivel nem bocsátotta rendelkezésre a HMRC jogi osztályának kért jogi értékelését, vagy azon határozat indokolását, amely alapján törölte a megállapított vámtartozásokat, megsértette az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdéséből és a 608/2014 tanácsi rendelet11 2. cikke (2) bekezdéséből és (3) bekezdésének d) pontjából eredő kötelezettségeit

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Annak ellenére, hogy az OLAF és a Bizottság több alkalommal felhívta a figyelmét csalás kockázatának veszélyére, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 2017. október 12-ig a vámellenőrzés területén nem alakított ki kockázatalapú megközelítést az alulértékelt áruk (különösen a Kínai Népköztársaságból behozott lábbelik és textiltermékek) szabad forgalomba bocsátásának megakadályozása érdekében. Az ismételt figyelmeztetések ellenére a tagállam részéről történő fellépés elmaradása eredményeként az Egyesült Királyság nem hozta meg az uniós vámjog és a saját forrásokra vonatkozó jogszabályok alapján megkövetelt kockázatalapú intézkedéseket. A megfelelő intézkedések meghozatalában megnyilvánuló mulasztás az uniós héaszabályok megfelelő alkalmazását is befolyásolta. Az uniós jog Egyesült Királyság által való megsértése és az alulértékelt áruk behozatalának ebből fakadó szintje különösen jelentős károkat okozott az uniós költségvetés számára. Mivel az Egyesült Királyság – más tagállamokkal ellentétben – nem követte a Bizottság ajánlásait, esetében az alulértékelt áruk kereskedelme nagyobb mértékű volt. Ezek a különösen magas veszteségek a tagállamok közötti tisztességes tehermegosztásra is drasztikus hatást gyakoroltak, mivel a többi tagállamnak ennek megfelelően magasabb GNI-hozzájárulással kellett ellensúlyozniuk e veszteségeket.

____________

1 Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU tanácsi határozat (HL 2014. L 168., 105. o.; helyesbítés: HL 2015. L 67., 35. o.).

2 Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat (HL 2007. L 163., 17. o.).

3 A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet (átdolgozás) (HL 2014. L 168., 39. o.).

4 A Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL 2000. L 130., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 169. o.).

5 A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL 1989. L 155., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás: 1. fejezet, 1. kötet, 197. o.).

6 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 269., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 287., 90. o.; HL 2016. L 267., 2. o.; HL 2018. L 173., 35. o.).

7 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.).

8 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL 1993. L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 30. o.).

9 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 tanácsi végrehajtási rendelet (HL2015. L 343., 558. o.; helyesbítések: HL 2016. L 87., 35. o.; HL 2017. L 101., 195. o.; HL 2018. L 157., 27. o.).

10 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2015. L 323., 31. o.; HL 2007. L 335., 60. o.).

11 Az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL 2014. L 168., 29. o.).