Language of document :

2019 m. kovo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

(Byla C-213/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad:

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, neįtraukdama į sąskaitas teisingos muitų sumos ir nepateikdama teisingos tradicinių nuosavų išteklių ir PVM pagrįstų išteklių sumos dėl iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamos tekstilės ir avalynės, neįvykdė įsipareigojimų pagal Tarybos sprendimo 2014/335/ES, Euratomas1 2 ir 8 straipsnius, Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas2 2 ir 8 straipsnius, Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 609/20143 , 2, 6, 9, 10, 12 ir 13 straipsnius, Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/20004 2, 6, 9, 10, 11 ir 17 straipsnius, Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/895 2 straipsnį, taip pat Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/20136 105 straipsnio 3 dalį ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/927 220 straipsnio 1 dalį;

dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnį ir 310 straipsnio 6 dalį, Reglamento 952/2013 3 ir 46 straipsnius, Tarybos reglamento 2913/92 13 straipsnį, Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/938 248 straipsnio 1 dalį, Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/24479 244 straipsnį ir Tarybos direktyvos 2006/112/EB10 2 straipsnio 1 dalies b ir d punktus, 83, 85−87 straipsnius bei 143 straipsnio 1 dalies d punktą ir 2 dalį;

Atitinkami tradicinių nuosavų išteklių nuostoliai, kuriuos patyrė Sąjungos biudžetas (atėmus surinkimo išlaidas), yra lygūs:

2017 m. (iki 2017 m. spalio 11 d. įskaitytinai) – 496 025 324,30 EUR;

2016 m. − 646 809 443,80 EUR;

2015 m. − 535, 290 329,16 EUR;

2014 m. − 480 098 912,45 EUR;

2013 m. − 325 230 822,55 EUR;

2012 m. − 173 404 943,81 EUR;

2011 m. − 22 777 312,79 EUR.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, nepateikdama Komisijos reikalaujamos visos informacijos, reikalingos nustatyti tradicinių nuosavų išteklių nuostolius, ir nepateikdama reikalaujamo HMRC teisės departamento teisinio vertinimo ar sprendimo, kuriuo buvo panaikintos skolos muitinei, pagrindimo, neįvykdė įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 608/201411 2 straipsnio 2 dalį bei 3 straipsnio d punktą, ir

priteisti iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Nepaisant pakartotinių OLAF ir Komisijos įspėjimų dėl sukčiavimo, Jungtinė Karalystė netaikė rizika grindžiamų muitų kontrolės priemonių siekdama išvengti nepakankamai įvertintų prekių laisvo platinimo Sąjungoje (konkrečiai, iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamos tekstilės ir avalynės) iki 2017 m. spalio 12 d. Dėl šio neveikimo atsižvelgiant į pakartotinius įspėjimus, Jungtinė Karalystė nesiėmė rizika grindžiamų priemonių, numatytų Sąjungos muitų ir nuosavų išteklių teisės aktuose. Šis neveikimas paveikė Sąjungos PVM taikymo teisingumą. Buvo patirti itin didžiuliai Sąjungos biudžeto nuostoliai dėl Jungtinės Karalystės teisės aktų nesilaikymo ir nepakankamai įvertintų prekių importo į šią valstybę narę lygio. Jungtinė Karalystė pritraukė daugiau nepakankamai įvertintų prekių nei kitos valstybės narės, nes ji nesilaikė Komisijos rekomendacijų. Šie ypač dideli nuostoliai labai paveikė sąžiningą naštos pasidalijimą tarp valstybių narių, nes jie turėjo būti kompensuoti atitinkamai didesnėmis kitų valstybių narių BNP įmokomis.

____________

1 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014, p. 105).

2 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007, p. 17).

3 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 dėl tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (Nauja redakcija) (OL L 168, 2014, p. 39).

4 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas), Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 94/728/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000, p. 1).

5 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989, p. 9, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 197).

6 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013, p. 1).

7 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307).

8 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3).

9 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015, p. 558).

10 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).

11 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 608/2014, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 168, 2014, p. 29).