Language of document :

Žaloba podaná 7 marca 2019 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-213/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že:

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že nezapísalo správne sumy ciel do účtovných záznamov a nesprístupnilo správnu sumu tradičných vlastných zdrojov a vlastných zdrojov založených na DPH v súvislosti s určitými dovozmi textilných výrobkov a obuvi z Čínskej ľudovej republiky, nesplnilo svoje povinnosti podľa článkov 2 a 8 rozhodnutia Rady 2014/3351 , článkov 2 a 8 rozhodnutia Rady 2007/4362 , článkov 2, 6, 9, 10, 12 a 13 nariadenia Rady č. 609/20143 , článkov 2, 6, 9, 10, 11 a 17 nariadenia Rady č. 1150/20004 , článku 2 nariadenia Rady č. 1553/895 , ako aj článku 105 ods. 3 nariadenia Rady 952/20136 a článku 220 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2913/927 ;

ako dôsledok nesplnenia povinností, ktoré mu vyplývajú z článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej Únii, článkov 325 a 310 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie, článkov 3 a 46 nariadenia č. 952/2013, článku 13 nariadenia Rady č. 2913/92, článku 248 ods. 1 nariadenia Komisie č. 2454/938 , článku 244 vykonávacieho nariadenia Komisie 2015/24479 a článku 2 ods. 1 písm. b) a d), článkov 83, 85 až 87 a článku 143 ods. 1 písm. d) a ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES10 .

Zodpovedajúce straty tradičných vlastných zdrojov, ktoré treba poskytnúť do rozpočtu Únie (po odpočítaní nákladov na výber) činia:

496 025 324,30 eura v roku 2017 (do 11. októbra 2017 vrátane),

646 809 443,80 eura v roku 2016,

535 290 329,16 eura v roku 2015,

480 098 912,45 eura v roku 2014,

325 230 822,55 eura v roku 2013,

173 404 943,81 eura v roku 2012,

22 777 312,79 eura v roku 2011.

Neposkytnutím všetkých informácií nutných na stanovenie výšky strát TVZ požadovaných útvarmi Komisie a neposkytnutím požadovaného obsahu právneho posudku právneho oddelenia HMRC (Daňová a colná správa, Spojené kráľovstvo) alebo odôvodnenia rozhodnutia, ktoré viedlo k odpusteniu stanovených colných dlhov, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej Únii a článku 2 ods. 2 a článku 3 písm. d) nariadenia Rady 608/201411 , a

uložil Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Napriek tomu, že OLAF a Komisia opakovane upozorňovali na riziko podvodu, Spojené kráľovstvo nezaviedlo pri colných kontrolách prístupy založené na rizikách, aby predišlo prepusteniu podceneného tovaru (konkrétne obuvi a textilných výrobkov vyvezených z Čínskej ľudovej republiky) do voľného obehu v Únii až do 12. októbra 2017. V dôsledku tohto nekonania napriek opakovaným varovaniam Spojené kráľovstvo neprijalo opatrenia založené na posúdení rizika vyžadované právnou úpravou Únie v oblasti ciel a vlastných zdrojov. Toto neprijatie primeraných opatrení ovplyvnilo aj správne uplatnenie pravidiel Únie týkajúcich sa DPH. Porušenie práva Únie, ktorého sa dopustilo Spojené kráľovstvo, a následná miera dovozu podhodnoteného tovaru do tohto členského štátu spôsobili výnimočne vysoké straty v rozpočte Únie. Keďže na rozdiel od ostatných členských štátov Spojené kráľovstvo nedodržalo odporúčania Komisie, prilákalo viac podhodnoteného obchodu. Tieto výnimočne vysoké straty taktiež drasticky ovplyvnili spravodlivé rozdelenie záťaže medzi členskými štátmi, keďže museli byť kompenzované primerane vyššími príspevkami členských štátov na základe HND Únii.

____________

1 2014/335/EÚ, Euratom: Rozhodnutie Rady z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 2014, s. 105).

2 2007/436/ES, Euratom: Rozhodnutie Rady zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 2007, s. 17).

3 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014 z 26. mája 2014 o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 168, 2014, s. 39).

4 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev (Ú. v. ES L 130, 2000, s. 1; Mim. vyd. 01/003, s. 169).

5 Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 1989, s. 9; Mim. vyd. 01/001, s. 197).

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1).

7 Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).

8 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

9 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 2015, s. 558).

10 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).

11 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 z 26. mája 2014 , ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 2014, s. 29).